“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงสวมแมส เสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.น่าน

18 มีนาคม 2020 | Slide, ข่าวเมืองน่าน
Loading...

ในช่วงระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 63 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินที่จังหวัดน่าน

Loading...

โดยในวันที่ 16 มีมาคม เวลา 10.00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

เพื่อทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย” ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน นักเรียน

Loading...

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน นายสำเนียง ส่างคำ ประธานโรงสีข้าวพระราชทาน คณะกรรมการโรงสีข้าวพระราชทานและชาวบ้านในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ


โรงสีข้าวพระราชทานท่าวังผา ตั้งอยู่ในตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ภายหลังจากปี 2549 เกิดพายุฝนส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ผลผลิตเสียหายไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทำให้ขาดแคลนข้าวบริโภค สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กองงานในพระองค์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัย และได้พระราชทานเงิน ข้าวสารและเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับจัดตั้งโครงการกองทุนข้าวพระราชทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าว และเพื่อเป็นกองทุนข้าวสำรอง สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติในอนาคต

Loading...

จากนั้นได้ทรงพระราชทานเครื่องจักรโรงสีข้าวชุมชน เครื่อง CP-R 1000 สำหรับจัดตั้งโรงสีข้าวพระราชทานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนกองทุนข้าวพระราชทานและช่วยเหลือเกษตกรรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยโรงสีข้าวพระราชทานได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรในตำบลท่าวังผาเป็นสมาชิก 1,208 คน ทุนดำเนินงานกว่า 11 ล้านบาท


กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำส่งเสริม การบริหารจัดการโรงสีข้าวแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้น ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ นำรูปแบบการบริหาร และวิธีการสหกรณ์มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนทั้งในด้านการอบรมให้ความรู้การผลิตข้าวปลอดภัย การแปรรูปสีข้าวให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ การพัฒนาระบบการผลิตโรงสีข้าวให้ได้มาตรฐาน GMP และได้รับงบประมาณพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสร้างอาคารบรรจุและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงสีข้าว และจัดซื้อรถยนต์สำหรับการขนส่งข้าวสาร


โรงสีข้าวพระราชทานท่าวังผา ดำเนินธุรกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจรวมรวมและรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อแปรรูปและบริการสีข้าว ธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายแก่สมาชิก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจบริการรถไถนาและเครื่องจักรกลการเกษตรและธุรกิจแปรรูปกาแฟและร้านกาแฟภูพยัคฆ์


ปัจจุบัน โรงสีข้าวแห่งนี้สามารถสีข้าวได้ 6 ตันต่อวัน และผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรการผลิตที่ดี หรือ GMP ซึ่งทางโรงสีได้รับซื้อข้าวจากสมาชิกเป็นหลักและได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวปลอดภัยและ ข้าวอินทรีย์ ทั้งข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวกข 6 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ภายหลังจากที่มีการส่งเสริมอย่างจริงจัง ทำให้ข้าวของโรงสีข้าวพระราชทานนี้มีคุณภาพดีและได้รับความนิยมมาก ปัจจุบันได้มีการแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายสู่ตลาดภายใต้ตราสินค้า “ข้าวน่าน” โดยจะเน้นจำหน่ายตลาดภายในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อให้คนน่านได้บริโภคข้าวสารที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งทางโรงสีได้ส่ง “ข้าวน่าน” ไปวางจำหน่ายที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดน่าน โรงเรียนและหน่วยงานทหารในพื้นที่ ต่อมาได้ส่งเสริมสมาชิกผลิตข้าวอินทรีย์ในกลุ่มของข้าวเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น ข้าวหอมนิล ข้าวหอมทับทิมชุมแพ ข้าวก่ำ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมมะลิ และรับซื้อเพื่อป้อนเข้าโรงสี แปรรูปเป็นข้าวกล้อง วางจำหน่ายเฉพาะที่ร้านเลมอนฟาร์มและร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.02 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสิริพัฒนา
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ณ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อพระราชทานไก่ประดู่หางดำ จำนวน 100 ตัว ให้กับราษฎรจำนวน 20 ครอบครัว ทอดพระเนตรขั้นตอนการผลิตกล้าผัก ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ทอดพระเนตรหมูคุโรบุตะลูกผสม ทอดพระเนตรกระบวนการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งมอบศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคเหนือตอนล่าง เก็บรักษาเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ขอบคุณภาพและข้อมูล : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร. , G’Gavin Rachad

Loading...